Sökning: "Markus Ohlson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markus Ohlson.

  1. 1. Revisorns oberoende -fokus på analysmodellen

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Markus Ohlson; Therése Altengård; Jessica Malmberg; [2007]
    Nyckelord :Oberoende; analysmodellen; reglering; Kreugerkraschen; yrkesetik; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka revisorns oberoende, med fokus på analysmodellen, och vad som påverkat regleringen inom detta område genom tiden. Vi har genomfört en kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. LÄS MER