Sökning: "Markus Silva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markus Silva.

  1. 1. Signalerar utdelningsförändringar framtida vinstförändringar?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Magnus Thagg; Markus Wallgrund; Nalin De Silva; [2002]
    Nyckelord :Utdelning; utdelningsförändring; utdelningssamband; signal; förväntad vinst; icke-förväntad vinst; abnormal vinst; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Problem: Det finns flera teorier kring olika utdelningsstrategier. Vad forskare inte är eniga om är huruvida företagsledningar använder utdelningsförändringar för att minska informationsasymmetrin mellan ledningen och ägarna genom att informera något om företagets framtida vinst, och i så fall vad dessa signaler säger. LÄS MER