Sökning: "Markus Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Markus Svensson.

 1. 1. EU: En IT-moderniserad värld, en säkerhetiserad cyberaktör? - En empirisk undersökning om nätverksmoderniseringens effekt på EU:s säkerhetsstrategi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Svensson; [2021-04-20]
  Nyckelord :EU; Säkerhet; IT; Säkerhetisering; Cybersäkerhet; 5G; EU; IT; Security; Securitization; Cyber; Cyber security; 5G;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze whether the EU has undergone a changein its security strategies based on Securitization Theory. I have carried out thesurvey with the help of official documents and statements from the EUinstitutions. LÄS MER

 2. 2. Det krävs mer än bara feedback och goda arbetsförhållanden för att en modern ledare ska lyckas : En kvantitativ studie med syfte att optimera styrningen av Millennials

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Markus Svensson; Oskar Leandersson; [2019]
  Nyckelord :Management; Millennials; Feedback; Work relations; Influential Empowerment; Transactional leadership; Transformational leadership; Styrning; Millennials; Feedback; Arbetsförhållanden; Inflytande; Transaktionellt ledarskap; Transformativ ledarskap;

  Sammanfattning : Millennialgenerationen utgör i dagsläget en väsentlig del av arbetsmarknaden och kommer i framtiden att utgöra dess majoritet. Tidigare forskning har visat att de tidigare generationerna och Millennials skiljer sig i ledarskap, organisationsstrukturer och motivationsfaktorer. LÄS MER

 3. 3. Läsning på liv och död : En tematisk och berättarteknisk läsning om läsandets funktioner i Markus Zusaks The Book Thief

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Svensson; [2018]
  Nyckelord :Genette; death; reading; fictive reader; Dillon; mise en abyme; palimpsest; The Book Thief; narratology; palimpsest; Genette; The Book Thief; narratologi; döden; mise en abyme; fiktiv läsning; funktion; Förintelsen; Dillon; Markus Zusak; hypertextualitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka på vilka sätt läsning framställs och vilka funktioner läsning fyller i Markus Zusaks uppmärksammande roman The Book Thief (2005). För att besvara detta syfte ställs frågeställningarna: Hur förhåller sig protagonisten Liesel till läsning och vad betyder det för henne? På vilket sätt förstärks romanens lästematik med hjälp av dess berättarteknik? Analysen är uppdelad i två delar. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av en kundorderstyrd produktionsprocess

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Markus Ottosson; Emanuel Svensson; [2017]
  Nyckelord :Effektivitet; Frekvensstudie; Produktionseffektivisering; Materialhantering;

  Sammanfattning : Kraven på svenska företag är idag högre än någonsin, företag borde ställa sig frågan hur resurser kan utnyttjas effektivare för att skapa tillväxt och välstånd i samhället på ett hållbart sätt. Denna studie har utförts inom produktionsavsnittet Gamla fabriken på ABB Figeholm, där effektiviteten ska höjas. LÄS MER

 5. 5. Rågångsproblematik i avverkningsplanering hos Norrskog

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Markus Svensson; [2016]
  Nyckelord :fastighetsgräns; skogsbruk; underhåll;

  Sammanfattning : This study deepens in the subject of property boundaries. The focus lies on the problems that occur during the logging design when the boundary is not properly maintained. The study was done in collaboration with the forest owners association, Norrskog. LÄS MER