Sökning: "Marlena Backman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marlena Backman.

  1. 1. Ungdomars hälsa, livskvalitet, socioekonomiska status och upplevelse av kontroll i vardagen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för psykologi

    Författare :Marlena Backman; [2010]
    Nyckelord :ungdomar; hälsa; livskvalitet; SES; upplevd maktlöshet;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka den hälsorelaterade livskvaliteten hos elever på högstadiet samt hur denna förhåller sig till elevernas socioekonomiska status och upplevelse av kontroll. 154 elever från fyra olika kommunala skolor i Sverige besvarade ett formulär gällande deras hälsa, livskvalitet och känsla av kontroll. LÄS MER