Sökning: "Marlene Ericson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marlene Ericson.

  1. 1. Läsklubben : Intervention i grupp med avsikt att öka avkodningsförmågan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

    Författare :Marlene Ericson; [2016]
    Nyckelord :phonics; reading speed; year two; primary school; reading and writing difficulties; dyslexia; koppling grafem-fonem; läshastighet; årskurs 2; grundskola; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi.;

    Sammanfattning : AbstractThe present study reports the results of an intervention in year two based on proven methods to enhance students decoding and reading speed. Since a slow and uncertain decoding can affect reading comprehension. I have conducted tests in two classes in year 2, in decoding, and reading comprehension. LÄS MER