Sökning: "Marta John"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marta John.

  1. 1. Debatten som inte förekom

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Marta Espinoza; Therése Gusén; [2012]
    Nyckelord :Diskursanalys; socialkonstruktionism; faktakonstruktion; makt; och jämställdhetsdebatt;

    Sammanfattning : The purpose of this paper was that through discourse analysis look at how gender and the equality debate is created between two head debaters and commenter's on a forum. We have used Norbert Elias and John L. Scotson´s (1999) theory about Established and Outsiders to see power struggles between groups in the debate. LÄS MER