Sökning: "Martin Bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Martin Bäst.

 1. 1. Äldres digitala utanförskap i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Martin Lobell; Anton Tiwe; [2020]
  Nyckelord :exclusion; elderly; application;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör det rådande digitala utanförskap som många äldre svenskar i åldrarna 66+ idag upplever. Fokus har riktats mot anledningarna till vad utanförskapet beror på och vilka eventuella lösningar mot detta som går att ta fram. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse av skärsläckare och dimspik för bekämpning av torvbränder : Penetrerings- och spridningsförmåga i 1 meter djupt torvlager

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Spjut; [2020]
  Nyckelord :cutting extinguishers; fog nails; peat; peat fires; smoldering fires; wild fires; penetration depth; Skärsläckare; dimspik; torv; torvbrand; glödbrand; penetreringsförmåga; vattenspridning; räddningstjänst; skogsbrand;

  Sammanfattning : Skogsbränder utgör ett stort problem både lokalt, regionalt och globalt. De förstör stora värden, frigör stora mängder kol ut i atmosfären och är mycket resurskrävande att bekämpa. Under markytan kan glödbränder fortsätta långt efter att flambranden ovan mark är släckt. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av elevinflytande och delaktighet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Isak Sjöstedt; Martin Wikström; [2020]
  Nyckelord :Elevinflytande; delaktighet; fritidshem; Fria aktiviteter; Planerade aktiviteter; Skola;

  Sammanfattning : Vi ser en brist i upplevelser av elevinflytande och delaktighet i fritidsverksamheten ur elevers synvinkel. Vi upplever även att det finns en möjlig brist i samarbete mellan fritidspersonal och elever. Relevant forskning påpekar även att det saknas forskning kring elevers upplevelse av deras inflytande och delaktighet i fritids. LÄS MER

 4. 4. Investerares perspektiv på användbarheten av immateriella tillgångar i finansiella rapporter : En kvalitativ studie ur ett användarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Martin Olsson; Jacob Ekenberg; [2020]
  Nyckelord :intangible assets; financial statements; decision-making; usefulness; accounting; information asymmetry; user-perspective; immateriella tillgångar; finansiella rapporter; beslutsunderlag; användbarhet; redovisning; informationsasymmetri; användarperspektiv;

  Sammanfattning : Abstract Intangible assets is a thoroughly discussed subject in accounting research. Given the technological advances, intangibles become more common in today’s corporations. LÄS MER

 5. 5. Säkerheten först! : Informationsstruktur gällande säkerhet  på en byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Folkesson; Carolin Hellund; [2020]
  Nyckelord :construction site; logistics; information structure; information flow; interorganizational relations theory; network theory; safety climate theory; byggarbetsplats; logistik; informationsstruktur; informationsflöde; interorganisationell relationsteori; nätverksteori; säkerhetsklimatteori;

  Sammanfattning : It is the responsibility of the employer to keep all workers safe and to promote a healthy work environment. Though there still remain work safety concerns, the construction industry has made a lot of progress addressing these issues over the last few decades. Safety research has and will continue to be a crucial part of this improvement. LÄS MER