Sökning: "Martin Bennmarker"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Bennmarker.

 1. 1. Villkoren för bostadsfastigheter på lands- och glesbygd : Lämplighetsvillkoren i 3 kap Fastighetsbildningslagen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Bennmarker; [2016]
  Nyckelord :Fastighetsbildning; lämplighetsvillkor; bostadsfastigheter; landsbygd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Växande Befolkningsklyftor i ett ständigt föränderligt samhälle - Västerbotten 2000-2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Martin Bennmarker; [2015]
  Nyckelord :Västerbotten; befolkning; migration; utveckling; könsbalans; försörjningskvot;

  Sammanfattning : REFERATStudiens syfte är att påvisa utvecklingstrenderna i befolkningens utveckling och sammansättning under perioden 2000-2014. Syftet är också att diskutera denna utveckling utifrån teorier och trender i ett större perspektiv.Studien är kvantitativ och bygger på datamaterial från SCB. LÄS MER