Sökning: "Martin Bircks ungdom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martin Bircks ungdom.

 1. 1. "Det är på det hela taget ett förbannadt språk vi ha" : En analys av språk och stil i Hjalmar Söderbergs romaner i jämförelse med Peter Cassirers analys av Historietter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Marie Johansson; [2014]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; stilanalys; Förvillelser; Martin Bircks ungdom; Doktor Glas; Historietter;

  Sammanfattning : Denna undersökning analyserar ett urval stildrag och språkaspekter i tre av Hjalmar Söderbergs fyra romaner: Förvillelser (1895), Martin Bircks ungdom (1901) och Doktor Glas (1905) och relatera resultatet till Peter Cassirers motsvarande analys av stilen och språket i novellsamlingen Historietter (Cassirer 1970). Undersökningen är av stilistisk karaktär och studerar huruvida texter i olika genrer av en och samme författare kan skilja sig, eller visa sig överensstämma, med den övriga produktionen. LÄS MER

 2. 2. "som en pinsam och förvirrad dröm föreföll honom hans lif" : En psykoanalytisk läsning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom med fokus på Martins relation till modern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Karin Dellskog; [2012]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Martin Bircks ungdom; psykoanalys; oidipuskomplex;

  Sammanfattning : I min uppsats vill jag inbjuda till en alternativ tolkning av Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom (1901). Syftet med uppsatsen är att ge förståelse för Martin Bircks karaktär och handlande genom att belysa den centrala relationen mellan Martin och modern. LÄS MER

 3. 3. Feberliv och kvinnosyn : Emil Kléen kontra moderniteten

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :David Almer; [2003]
  Nyckelord :Kléen; modernitet; kvinnosyn;

  Sammanfattning : Utgångspunkt för min uppsats är den bild av Emil Kléen som förmedlas i Hjalmar Söderbergs Martin Bircks ungdom.I min C-uppsats undersökte jag i vilken utsträckning Emil Kléens tryckta dikter kan kallas dekadenta, och intresset vaknade därmed för hur Kléens ”riktiga” dikter ser ut. De som ”icke kunna tryckas”. LÄS MER