Sökning: "Martin Bresman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Bresman.

  1. 1. Konsultansvar och ansvarsförsäkringar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Martin Bresman; [1999]
    Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Företag väljer i allt större utsträckning att köpa in externa konsulttjänster, istället för att hålla sig med viss särskild kompetens inom organisationen. Det innebär en osäkrare situation för den som utför uppdraget. LÄS MER