Sökning: "Martin Buber jag och du i vården"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Buber jag och du i vården.

  1. 1. Relationernas betydelse inom vård för läkeprocessen : reflexioner utifrån Martin Bubers dialogfilosofi

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Christina Forsström; [2005]
    Nyckelord :Buber; dialogfilosofi; relationer; Jag-Du; Jag-Det; chassidism; kabbala; hälsa; delaktighet; vårdteori; välbefinnande; omhändertagande; bemötande; vård; vårdfilosofi; holism; etik; vårdetik;

    Sammanfattning : Denna uppsats är en explorativ studie ur relationistiskt perspektiv av vad som bidrar till välbefinnande och hälsa i vårdsammanhang. För att ange och beskriva relationella förhållanden har Martin Bubers dialogfilosofi använts som teoretisk modell. LÄS MER