Sökning: "Martin Eimer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Eimer.

  1. 1. Predictability of return and volatility in Bitcoin markets

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Martin Eimer; Lina Karlsson; [2018-07-03]
    Nyckelord :Bitcoin; Price Manipulation; Abnormal Liquidity; Spoofing; Limit Order Book; High Frequency Trading;

    Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER