Sökning: "Martin Enström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Martin Enström.

 1. 1. Farmers’ behaviour in risky decision-making : a multiple case study of farmers’ adoption of crop insurance as a risk management tool

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Enström; Johan Eriksson; [2018]
  Nyckelord :agriculture; crop insurance; decision-making behaviour; production risk; risk management; risk perception; risk propensity; swedish crop farmers;

  Sammanfattning : Risk is highlighted as an increasingly present aspect of the agricultural business, and it is important for agricultural producers to manage risk effectively. The implementation of risk management strategies and the adoption of risk management tools are some of the most complex decisions for farmers to execute. LÄS MER

 2. 2. Långsiktiga leverantörsrelationer : En studie av en relation mellan två organisationer inom samma koncern.

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Enström; [2017]
  Nyckelord :Buyer-supplier relationships; supplier relationships; Construction industry; intra-organisational relationship; Purchasing; Leverantörsrelationer; Köpare-säljarerelationer; Byggbranschen; Intra-organisatorisk relation; Inköp;

  Sammanfattning : Inköp av material i byggbranschen genomförs traditionellt med lägsta pris som främsta kriterium. Vidare sker inköpen ofta lokalt i respektive byggprojekt, vilket oftast leder till kortsiktiga relationer med leverantörer. Dock visar forskning på att kortsiktiga relationer inte alltid är mest gynnsamma. LÄS MER

 3. 3. Infrastruktur vid nyexploatering : Förslag till byggherren

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Martin Enström; Johan Gyllberg; [2015]
  Nyckelord :developer; infrastructure; investment; JM; land development; Liljeholmen; Norra Djurgårdsstaden; production; project development; zoning scheme; byggherre; detaljplan; exploatering; infrastruktur; investering; JM; Liljeholmen; Norra Djurgårdsstaden; produktion; projektutveckling;

  Sammanfattning : Vid projektutveckling utav bostäder i expansiva storstadsområden uppstår stora kostnader vid markförvärv, infrastruktur- och bostadsproduktion. Då byggherren, privat eller kommunal, äger huvudmannaskapet för exploateringsområdet kan infrastrukturen utföras med olika tillvägagångssätt. LÄS MER

 4. 4. Val av företagsform i lantbruksföretag : beslutsprocessen och riskhantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Enström; Torgny Pettersson; [2015]
  Nyckelord :företagsform; enskild näringsverksamhet; aktiebolag; riskfaktorer; riskhantering; beslutsfattande; beslutsprocess; lantbruk; jordbruk;

  Sammanfattning : Historiskt sett har den vanligaste företagsformen för lantbruksföretag varit enskild näringsverksamhet, även benämnd som enskild firma. Att registrera företaget som aktiebolag har blivit allt mer populärt från år 2010 då reglerna för kapitalinsatskrav och revision förändrades för aktiebolaget. LÄS MER

 5. 5. Minkfarmars föroreningssituation - Branschbeskrivning & Mifo fas 1

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Martin Enström; [2012]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The raising of fur animals is generally a polluting activity, today and historically. This study is focused on the breeding of minks. I concluded that this is an industry that has significantly polluting places it have been active on. LÄS MER