Sökning: "Martin Ericsson"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Martin Ericsson.

 1. 1. Employer branding i praktiken och dess påverkan på företagskultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Börtin; Martin Ericsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :Employer branding; företagskultur; mätning; kontroll; social identifikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur organisationer använder employer branding i praktiken och isynnerhet hur detta praktiska arbete påverkar kulturen i organisationerna. Fyra olika organisationer har studerats, Tullverket, Västra Götalandsregionen, Oddwork och Polestar. LÄS MER

 2. 2. Digitala supporttjänster : En kvalitativ fallstudie om digitalisering av IT-support

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martin Karlsson; Anton Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Business development; case study; customer involvement; digitization; IT; qualitative; self-service; support; Digitalisering; fallstudie; IT; kundinvolvering; kvalitativ; själv-service; support; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka på vilket sätt kunder och supportanvändare ser på kundsupport. Hur verksamheter och organisationer skall gå till väga för att digitalisera sin IT-support på ett sådant vis att kunderna upplever supporterbjudandet som något användbart och värdefullt. LÄS MER

 3. 3. Några bevisfrågor vid ringa narkotikabrott : En teoretisk vägledning för praktiska poliser

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Martin Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Narkotikastrafflagen; bevisvärdering; polis; skälig misstanke;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att utifrån ett polisiärt perspektiv undersöka om det för ringa narkotikabrott i form av bruk eller innehav går att sammanfatta vilken bevisning som krävs i tre särskilt intressanta situationer, nämligen vid bedömningen av beviskravet "skälig misstanke" för användning av tvångsmedel samt beviskravet "ställt utom rimligt tvivel" vid bedömning av invändning om frånvaro av uppsåt respektive eget bruk i annat land. För att uppnå syftet har den rättsdogmatiska metoden med grund i rättskälleläran använts. LÄS MER

 4. 4. Samtal kring en gammal tysk lära: En studie av tro och gärningar hos Theologia Germanica och Martin Luther i ekumenikens tecken

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Tros- och livsåskådningsvetenskap

  Författare :Eric Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Luther; Theologia Germanica; faith and deeds; ecumenics; Lutheranism; On the Freedom of a Christian; Treatise on Good Works; tro och gärningar; ekumenik; Om en kristen människas frihet; Om goda gärningar; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate if the Lutheran heritage, represented by a comparison between early Lutheran writings and Luther’s source of inspiration Theologia Germanica, can provide a starting point for potentially unifying dialogues within Christian circles. The background of this pursuit of unity is the ecumenical problem of the seemingly opposite views of how faith and deeds relate to each other in the life of a Christian that can be found within the Lutheran tradition, and between Lutheranism and other Christian traditions. LÄS MER

 5. 5. Predicting the rate of adoption of IT/OT integration in the Swedish electricity grid system

  Master-uppsats, KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Författare :ISABELLE GADRÉ; JENS-MARTIN VACKERBERG; [2016]
  Nyckelord :Distribution System Operators; SCADA; IT OT integration; Large; Elnätsdistributörer; SCADA; IT OT integration; Large technical system;

  Sammanfattning : Due to the increasing threat of global warming, today’s grid system faces large changes and challenges as more renewable sources are being implemented in the grid. In order to handle these changes and secure future distribution, new technologies and components are necessary. LÄS MER