Sökning: "Martin Fastberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Fastberg.

  1. 1. Bilders syfte och funktion i svenska i grundskolans tidigare år

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Martin Fastberg; Sofie Sundström; [2018]
    Nyckelord :Bilder; multimodalitet; sociokulturell lärandeteori; språkutveckling; undervisning; visuell; visuell kommunikation; visual literacy; visuellt lärande; visuell läskunnighet;

    Sammanfattning : Vi lever i en visuell värld, även kallat bildsamhälle, och trots det visar tidigare forskning att bilder har fortsatt låg prioritet i skolans värld. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur och varför bilder används i samband med elevers språkutveckling i svenska i grundskolans tidigare år. LÄS MER