Sökning: "Martin Gavelin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Gavelin.

  1. 1. En studie om relationen mellan hållbarhetsredovisning och värdering av företag : Hållbarhetsrapporterings påverkan på investerare utifrån ett signalteoretiskt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Johan Alin; Martin Gavelin; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER