Sökning: "Martin Halje"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Halje.

  1. 1. Förändringar utförda av konsulter : En studie om hur Lots® utför organisatoriska förändringar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Halje; Victor Carlsson; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Förändringar i organisationer är komplexa processer. Ofta tasutomstående konsulter in för att hjälpa till att utföra förändringar.I detta arbete har konsultföretaget Lotscenters® hantering av demotstånd som uppstår vid organisatorisk förändring studeratsoch även vilka motstånd som metoderna reducerar. LÄS MER