Sökning: "Martin Hallnemo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Hallnemo.

  1. 1. Processen att välja ett verktyg för automatiserad GUI-testning : En fallstudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

    Författare :Martin Hallnemo; [2013]
    Nyckelord :programvarutestning; GUI-testning; automatiserad testning; utvärdering av testverktyg; verktygsutvärdering;

    Sammanfattning : Grafiska användargränssnitt (GUI) utgör en viktig del hos många programvaror. En vanlig verifieringsteknik för programvara är testning, vilket ofta upptar mycket tid inom utvecklingsprojekt.  En ansats till en effektivare testning med högre kvalitet är testautomation. Att automatisera tester för GUI:n är ofta svårt men värdefullt. LÄS MER