Sökning: "Martin Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden Martin Karlsson.

 1. 1. Battle of the forms: En analys av olika lösningsmodeller utifrån särskilda aspekter i svensk rätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Dold forntida kunskap : Studie av forntida och nutida ris- och veteodlingar i Kina ur ett hållbarhets- och arkeologiskt perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Martin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Ris; vete; hållbarhet; arkeologi; Kina;

  Sammanfattning : This essay tries to prove that archaeology as a science, can be useful as a tool for the creation of sustainable agriculture. Case studies of China´s ancient and modern rice and wheat agriculture are used as an example of how archaeology can fulfill this role. LÄS MER

 3. 3. En likvärdig skola? Samhällskunskapslärares perspektiv på och arbete för en likvärdig skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Faruk Camo; Martin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Likvärdighet; Likvärdig skola; Kompensatorisk undervisning; Skollag; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att undersöka hur verksamma samhällskunskapslärare uppfattar en likvärdig skola och vilka arbetssätt som de anser främjar likvärdighet inom ämnet samhällskunskap. Studien grundar sig i en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat tre verksamma samhällskunskapslärare på tre olika skolor. LÄS MER

 4. 4. Statssuveränitetens inverkan på transnationell insamling av digitala bevis – Om brottsbekämpande myndigheters rätt att tillgodogöra sig material lagrat inom en annan stats territorium

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Martin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Modern teknologi har lett till utmaningar för de brottsbekämpande myndigheternas utredande verksamhet. Digitala bevis av relevans för ett brott begånget i en viss stat kan lagras på en server i en annan stat. Bevisens geografiska position kan också döljas med anonymitetsverktyg. LÄS MER

 5. 5. Att bry sig om sina elever : Empatiska förmågor och gymnasiebetyg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Martin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :empathy; high school students; IRI; teacher-student relationship; academic success; grades;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en bättre förståelse för vilken betydelse lärare har för sina elever. Detta gjordes med hjälp av Interpersonal Reactivity Index (IRI), en skala utvecklad av Davis (1980) för att multidimensionellt kunna mäta empati. LÄS MER