Sökning: "Martin Kim"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Martin Kim.

 1. 1. Den nya tidens modehandel : En kvantitativ studie av varumärkeslojalitet inom modebranschen på internet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Åslin; Martin Lindquist; [2019]
  Nyckelord :Egna varumärkeshemsidor; andra varumärkeshemsidor; varumärkeslojalitet; äkta varumärkeslojalitet; vanebaserad varumärkeslojalitet;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringen skapar förutsättningar för ett ändrat konsumtionsbeteende bland dagens konsumenter. Modebranschen är en bransch som tvingats anpassa sig till följd av förändringen och har därmed lämnat traditioner med fysiska butiker samtidigt som en ny typ av hemsidor som säljer kläder, andra varumärkeshemsidor, har tagit stora marknadsandelar. LÄS MER

 2. 2. Perfect sleep

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Julia Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At the time for the starting point of this master thesis, the Electrolux Healthy Home department where at a high extent looking into how a system of products that could communicate with one another could give the user a better experience in the home. Products that where looked into for coupling where for example an air purifier with a robotic vacuum-cleaner, maybe also coupled with any other product that could give the cus- tomer a better experience in the experience area “well-being”. LÄS MER

 3. 3. Inlärningssvårigheter i matematik-Dyskalkyli och skolans arbete med denna diagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Martin Kim; [2016]
  Nyckelord :Dyskalkyli; Inlärningssvårigheter; Diagnos; Behov;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att ta reda på om alla inlärningssvårigheter i matematik är dyskalkyli, hur skolan kan hjälpa elever som har dyskalkyli och hur personalen på skolan arbetar med denna diagnos. De forskningsfrågorna som arbetet utgår ifrån är följande: Är alla inlärningssvårigheter i matematik dyskalkyli? Hur kan skolan hjälpa en elev med dyskalkyli? Hur ser skolans, rektorns, lärarens och specialpedagogens arbete ut med ett diagnostiserat barn? Arbetet är en empirisk studie som utgår ifrån intervjuer med följande yrkesgrupper: forskare, rektor, lärare och specialpedagog. LÄS MER

 4. 4. Utdelningshöjning, en investerares välsignelse? - En empirisk studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Fossum; Martin Jönsson; Magnus Skog; Kim Soléus; [2015]
  Nyckelord :Information asymmetry; Signaling effect; abnormal return; Dividend change; informationsasymmetri; signaleringseffekt; Large Cap OMX Stockholm; överavkastning; Utdelningar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Utdelningshöjning, en aktieägares välsignelse? - En empirisk studie om utdelning och dess påverkan på Svenska företag Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: Niklas Fossum, Martin Jönsson, Magnus Skog och Kim Soléus Handledare Tore Eriksson Fem nyckelord: Utdelningar, överavkastning, Large Cap OMX Stockholm, signaleringseffekt, informationsasymmetri Syfte: Syftet är att undersöka om en positiv utdelningsförändring har en positiv effekt på aktiepriset samt utreda huruvida storleken på utdelningshöjningen är väsentlig för aktiepriset. Metod: Studien tar en deduktiv ansats och en eventstudie har genomförts. LÄS MER

 5. 5. Belastningsergonomi och arbetsmiljörisker vid maskinrumsarbete på fartyg : Riskbedömning av underhållsarbete på separatorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Bergkvist Bäcklin; Johan Johansson; [2015]
  Nyckelord :Risk assessment; KIM 1; ALBA; ergonomics; musculoskeletal disorders.; Riskbedömning; KIM1; ALBA; belastningsergonomi; belastningsbesvär.;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att identifiera arbetsmiljörisker genom att analysera arbetsmomenten och arbetsmiljön vid en separatoröverhalning ombord ett fartyg. För att identifiera arbetsmiljörisker användes Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:02, bedömningsmallen KIM 1 och programmet ALBA. LÄS MER