Sökning: "Martin Laps"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Laps.

 1. 1. Säsongsrensning : En komparativ studie av TRAMO/SEATS och X-12 ARIMA

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik; Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

  Författare :Martin Odencrants; Fredrik Rahm; [2007]
  Nyckelord :Säsongsrensning; TRAMO SEATS; X-12 ARIMA;

  Sammanfattning : Ett syfte med tidserieteori är att dekomponera en observerad tidsserie i en summa icke observerbara komponenter. Dessa komponenter är Trend, Cykel, Säsong, Kalendereffekter, Extremvärden samt Irreguljära effekter. Det finns två olika teorier för dekomponering av tidsserier, modellbaserad dekomponering och icke modellbaserad dekomponering. LÄS MER

 2. 2. ”What’s up Nigger”. : En studie av barns uppfattningar om rasism.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Martin Laps; [2002]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; Rasism; Främlingsfientlighet; Fenomenografi; Barn; Skola; Etnicitet; Integration Racism; Phenomenography; Children; School; Ethnicity; Intergration; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to find a deeper understanding and knowledge concerning the interpretation of racism as a phenomenon in the everyday life of children in the age of 12-13 years old. To achieve the aim of the thesis I have used parts of the phenomenographic theories as a methodological implement. LÄS MER