Sökning: "Martin Lennholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Lennholm.

  1. 1. Medarbetarnas upplevelse av olika ledarskapsstilars påverkan på den psykosociala arbetsmiljön : En litteraturstudie baserat på personalen inom sjukvården

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Martin Lennholm; [2020]
    Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Ledarskap; Ledarskapsstilar; Arbetsmiljö; Empowerment;

    Sammanfattning : Introduktion: Arbetsmiljö är en individs fullständiga, sammanställda, fysiska och psykiska upplevelseav en arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljön kännetecknas av psykiska arbetsmiljöfaktorer som stress, arbetsbelastning och ledarskap. LÄS MER