Sökning: "Martin Mauritsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Mauritsson.

  1. 1. Svensk Affärsetablering i Kina -en fallstudie av Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Mauritsson; Mats Nilsson; Franceska Olovgren; Tobias Westlund; [2004]
    Nyckelord :Free Trade Zoner i Kina; Shanghai; Etableringsmodeller; Hub; Förståelse; Explorativ studie; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone är geografiskt utmärkt placerad vid bedrivande av handel och utgör idag en internationell hub. Området har också tillgång till en god infrastruktur som ständigt förbättras. Waigaoqiao erbjuder sakkunniga konsulter och har ett starkt styrelsestöd. LÄS MER