Sökning: "Martin Mjölnevik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Mjölnevik.

  1. 1. Skolutveckling och konkurrens, vänner eller fiender? En studie av skolutveckling och konkurrenssituationen i kommunala gymnasieskolor

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Andreas Gustavsson; Martin Mjölnevik; [2009]
    Nyckelord :Gymnasieskola; skolutveckling; konkurrens; ;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Denna kvalitativa studie tar sin utgångspunkt i intervjuer med verksamhetschefer på fem kommunalagymnasieskolor. Skolan kan idag betraktas så som en aktör på en konkurrensutsatt marknad där denskolpeng som medföljer varje elev blir en vikig del av en skolas årliga budget. LÄS MER