Sökning: "Martin Morina"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Morina.

  1. 1. Kaizen - strävan efter perfektion

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Martin Gabrielsson; Sara Bengtsson; Emire Morina; [2014]
    Nyckelord :Lean; Kaizen; Ständig förbättring; Motivation; Sensemaking; Business and Economics; Social Sciences;

    Sammanfattning : Titel: Kaizen - strävan efter perfektion Seminariedatum: 5 juni 2014 Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå 15 högskolepoäng Författare: Sara Bengtsson, Martin Gabrielsson & Emire Morina Handledare: Christine Blomquist Nyckelord: Lean, Kaizen, Ständig förbättring, Motivation, Sensemaking. Syfte: Arbetets syfte är att undersöka vilka faktorer det finns som kan påverka möjligheterna att hålla igång arbetet med ständiga förbättringar. LÄS MER