Sökning: "Martin Ragnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Ragnarsson.

  1. 1. Allmogeåker i teori och praktik - anläggning av en allmogeåker i nordvästra Kristianstad samt utvärdering av kornet Ymer, Gotlandsråg och hotade åkerogräs

    Kandidat-uppsats, Institutionen för matematik och naturvetenskap

    Författare :Martin Persson; Lisa Ragnarsson; [2005]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Människan har brukat jorden sen många tusen år tillbaka. Förmågan att förändra odlingslandskapet och påverka dess utseende och innehåll har dock varit störst efter andra världskriget. Många av jordbrukslandskapets arter är synantroper dvs. att de direkt eller indirekt är beroende av människan för sin existens. LÄS MER