Sökning: "Martin Renström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Martin Renström.

 1. 1. Fraud Detection on Unlabeled Data with Unsupervised Machine Learning

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Martin Renström; Timothy Holmsten; [2018]
  Nyckelord :Anomaly detection; fraud detection; unsupervised machine learning; autoencoder; Anomali detektering; bedrägeri detektering; oövervakad maskininlärning; autoencoder;

  Sammanfattning : A common problem in systems handling user interaction was the risk for fraudulent behaviour. As an example, in a system with credit card transactions it could have been a person using a another user's account for purchases, or in a system with advertisment it could be bots clicking on ads. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till och kunskap om komplementär och alternativ medicin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Martin Iliste; Johan Rosqvist; John Svensson Renström; [2015]
  Nyckelord :Komplementär och alternativ medicin; KAM; sjuksköterskor; kunskap och attityder.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Fördelarna med komplementär och alternativ medicin (KAM) är många, och användandet ökar. Risker finns exempelvis då interaktioner mellan KAM och konventionell medicin kan skada. LÄS MER

 3. 3. Ett köpcentrums dilemma : En studie om skillnader i varumärkesidentitet och image

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Martin Holmstrand; Erik Renström; [2013]
  Nyckelord :Skillnader; varumärkesidentitet; varumärkesimage; varumärke;

  Sammanfattning : Avsikten med studien är att beskriva vilka problemområden som kan uppstå vid skillnader mellan varumärkesidentitet och image hos ett köpcentrum. För att undersöka detta har vi valt att studera hur Galleria Duvan i Karlstad arbetar med sin varumärkesidentitet. LÄS MER

 4. 4. Problemlösning i skolorna : En undersökning om lärarnas syn på problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Patrik Sandström; Martin Renström; [2009]
  Nyckelord :rika problem; laborativt material; öppna uppgifter; benämnda tal;

  Sammanfattning : Det här arbetet tar upp vilken syn på problemlösning som arbetssätt som lärare i de tidigare skolåren har ute på skolorna. Arbetet behandlar även hur och i vilken utsträckning problemlösning används i lärarnas undervisning. Metoden som används i arbetet är en i huvudsak kvalitativ intervju med sju lärare från lika många skolor. LÄS MER