Sökning: "Martin Rosström-Ejnar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Rosström-Ejnar.

  1. 1. Investera utifrån min spegelbild, eller någon annans? : En studie om förändring i kvinnlig ägarstruktur vid en förändrad könsfördelning i styrelse och ledning.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ann Forsberg; Martin Rosström-Ejnar; [2018]
    Nyckelord :female shareholders; stereotypes; risk averse; gender diversification; comparison; Kvinnliga aktieägare; stereotyper; riskbenägenhet; könsdiversifiering; jämförelse;

    Sammanfattning : Denna studie bidrar till området behavioral finance och ger en ökad förståelse om hur kvinnliga aktieägare påverkas av stereotyper och igenkänning. Diskussionen kring att en könsdiversifierad styrelse och företagsledning kan bidra till en stabilare och ökad tillväxt uppmärksammas i allt fler länder, däribland Sverige vars jämställhet mellan kvinnor och män är hög. LÄS MER