Sökning: "Martin Sääf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martin Sääf.

 1. 1. Upprustningen av stammar med förbättringsåtgärder : En kartläggning av den administrativa arbetsprocessen ur ett juridiskt, ekonomiskt och praktiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Sandberg; William Sääf; [2020]
  Nyckelord :Stambyte; renovering; förbättringsåtgärder; ändringsåtgärder; miljonprogrammet; Replumbing; renovation; improvement measures; change measures; The million program;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har handlat om att göra en kartläggning av hur den administrativa arbetsprocessen vid ett stambyte tillsammans med renovering av lägenheter i ett hyreshus fungerar från planering till det att åtgärderna utförs. Målet var att beskriva arbetsprocessen och identifiera eventuella flaskhalsar. LÄS MER

 2. 2. Hjärtsvikt – Stödfaktorer i egenvården : En litteraturöversikt utifrån patientens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Martin Sääf; Christian Westman; [2018]
  Nyckelord :Egenvård; Hjärtsvikt; Litteraturöversikt; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en sjukdom som påverkar den drabbade både fysisktoch psykiskt. I dagsläget drabbas ungefär 10% av populationen över 80 år iSverige av hjärtsvikt. Egenvården är en viktig del i hanterandet av hjärtsviktoch syftar till att patienten själv utför åtgärder för att förhindra försämring isjukdomstillståndet. LÄS MER