Sökning: "Martin Shamon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Shamon.

  1. 1. MySQL mot MongoDB mot VoltDB - En komparativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

    Författare :Martin Shamon; Kazem Talib Kadhum; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER