Sökning: "Martin Tenfält"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Tenfält.

  1. 1. The Evolving Role of E-commerce in Retail -Effects on Brand and Customer Relationships

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Charlotte Eriksson; Martin Tenfält; [2015-06-22]
    Nyckelord :Retail; E-commerce; Brand building; Customer relationship; Loyalty; Integration; Relevance;

    Sammanfattning : .... LÄS MER