Sökning: "Martin Thomassen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Thomassen.

  1. 1. Biogasprocessen : Bestämning av verkningsgrad

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Martin Thomassen; [2010]
    Nyckelord :Rötning; förbehandling; uppgradering; metan; substrat; verkningsgrad;

    Sammanfattning : Biogas is increasingly used for fuel in for example vehicles and it´s produced in a biogas processconsisting of the steps of pretreatment, digestion and gas cleaning. The pretreatment is a method usedto increase the gas production and / or destroy pathogens. LÄS MER