Sökning: "Martin Weel Sanne"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martin Weel Sanne.

  1. 1. I huvudet på elitishockeycoachen : att prestera genom andra via idrottspsykologiska färdigheter i samband med match.

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Martin Weel Sanne; [2015]
    Nyckelord :ishockey; idrottspsykologi; tränare; tränarlänkishockey;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att undersöka elitishockeycoachens användande av de idrottspsykologiska färdigheterna visualisering och inre samtal för att prestera under match.Frågeställningarna som hjälpte till att besvara syftet var:– Använder coachen sig av visualisering och inre samtal för att prestera under match?– Hur använder coachen sig av visualisering och inre samtal för att prestera under match?– När använder coachen sig av visualisering och inre samtal för att prestera under match? MetodUndersökningen har en kvalitativ ansats, där halvstrukturerade intervjuer har använts för datainsamling. LÄS MER