Sökning: "Martina Abrahamsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martina Abrahamsson.

 1. 1. Att leva med stomi : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lina Eklund; Martina Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :Acceptans. Förändrad vardag. Upplevelser. Stomi.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inför en stomioperation behövs stöttning och god information då personer som lever med stomi behöver anpassa kosten till stomi, lära sig stomibandagering och vara uppmärksam på eventuella komplikationer. Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av att leva med stomi. LÄS MER

 2. 2. Patientupplevelser i palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Anna Abrahamsson; Martina Lundin; Caroline Malm; [2014]
  Nyckelord :Experiences; palliative care; patient perspective; Upplevelser; palliativ vård; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Palliativ omvårdnad är något de flesta sjuksköterskor kommer i kontakt med under sitt yrkesverksamma liv. Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser i omvårdnaden ur ett patientperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Självskadebeteende hos barn och ungdomar : Orsaker, insatser och överväganden vid val av insatser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Annie Karlsson Fager; Martina Abrahamsson; [2013]
  Nyckelord :självskadebeteende; överväganden; behandling; insatser; barn; ungdomar; barn- och ungdomspsykiatrin;

  Sammanfattning : Studien är kvalitativ med en hermeneutisk utgångspunkt och insamlingsmetoden är semistrukturerade intervjuer. Studiens syfte var att belysa hur personal inom barn- och ungdomspsykiatrin uppfattar självskadebeteende och insatser hos barn och ungdomar samt vilka överväganden de gör vid val av insatser. LÄS MER