Sökning: "Martina Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Martina Andersson.

 1. 1. När isomorfismen kom till stan: En kritisk diskursanalys av Helsingborgs stads hållbarhetskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Martina Hellman; Kajsa Andersson; [2019]
  Nyckelord :strategisk kommunikation; neoinstitutionell teori; legitimitet; isomorfism; kritisk diskursanalys; aspirerande kommunikation; hållbarhet; strategic communication; neo-institutional theory; legitimacy; isomorphism; critical discourse analysis; aspirational talk; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase the knowledge of how communicative standardisation between institutions upholds established notions about sustainable development in society. With a social constructionist approach, we analyse how sustainability discourses are constructed within the Agenda 2030, and if these discourses are reproduced in the sustainability communication of the city of Helsingborg. LÄS MER

 2. 2. Processeffektivisering i HMLV-miljö med hjälp av Lean

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Martina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Lean; logistic; high-mix-low-volume HMLV ; Production improvement;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med examensarbetet är - att genom att kartlägga nuvarande process och identifiera slöserier i den - undersöka om företag inom HMLV-miljöer kan bli mer effektiva genom att använda sig av verktyg och principer inom lean produktion. Utifrån syftet formulerades och besvarades följande två frågeställningar: 1)      Har Lean betydande inverkan även vid produktion av lägre volymer? 2)      Hur kan företag inom HMLV - produktion som tillverkar mot order bli mer effektiva och öka kvaliteten med implementering av Lean? Metod och genomförande: En fallstudie har utförts på ett litet HMLV-företag som tillverkar produkter mot kundorder. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars erfarenheter av att vara förälder till barn med övervikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Martina Andersson; Sara Jeschke Sjöqvist; [2018]
  Nyckelord :Föräldrar; Erfarenhet; Barn; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är 124 miljoner barn överviktiga. Forskning visar att föräldrar tenderar att missbedöma barns viktstatus samt att de har en stor påverkan på utvecklingen av barns beteenden och levnadsvanor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av överrapporteringar vid skiftbyten för en säker hjärtsjukvård : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Martina Andersson; Sandra Palmkvist; [2018]
  Nyckelord :Hjärtkärlsjukdom; Kommunikation; Säker vård; SBAR; Överrapportering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Hjärtkärlsjukdom är ett område som innefattar flera olika sjukdomar, och sjukdomsbilden är ofta komplex med många faktorer som påverkar varandra och gör vårdandet till en balansgång. Detta medför att sjuksköterskan inte bara behöver ha en bred kunskap om dessa sjukdomar, utan även att det finns förutsättningar för att kunna förmedla denna kunskap vidare till andra vårdaktörer på ett säkert sätt. LÄS MER

 5. 5. Measuring Customer Satisfaction - A study regarding measuring customer satisfaction at Volvo Penta's authorized dealers

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Andersson; Kristoffer Skalsky; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays measuring customer satisfaction constitutes an important part of a company’sbusiness since it provides valuable information about customers' expectations, preferencesand experiences. By measuring customer satisfaction, a company can gain essential insightson how to improve their business. LÄS MER