Sökning: "Martina Cvilak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Cvilak.

  1. 1. "Harry Potter är inte lämplig i skolan" : En jämförande studie mellan serbiska och svenska lärares syn på litteraturundervisning.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Martina Cvilak; [2009]
    Nyckelord :Didaktik; litteraturundervisning; läroplan; didactic; literature education; cognitive approach; curriculum;

    Sammanfattning : This thesis is about Swedish and Serbian teachers and their views on how literature should be taught to students in high school. The twist is that these teachers live in two different European countries, and work under two different educational systems. Three of them work in Stockholm, Sweden and the other three in Belgrade, Serbia. LÄS MER