Sökning: "Martina Ekstrand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Ekstrand.

  1. 1. Representationer i den sörmländska utställningen ”Historien i Sörmland” : En undersökning av kvinnor och mäns representation

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Martina Ekstrand; [2019]
    Nyckelord :gender; exhibitions; representation; genus; genussystem; utställning; representation;

    Sammanfattning : Museums have a task to present history in a way that's meaningful for the visitors. Museums also have a responsibility to represent everyone in the society, not exclude groups and at the same time make other groups more highlighted. LÄS MER