Sökning: "Martina Engman Reed"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Engman Reed.

  1. 1. Plan for evaluation of Austin Energy Green Building’s Multifamily Rating Program

    Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

    Författare :Martina Engman Reed; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Austin Energy Green Building (AEGB) started their multifamily rating program in 1999. It is a green building program where participants can receive different ratings, 1-5 stars, depending on how many requirements the building fulfills. LÄS MER