Sökning: "Martina Hamilton"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Hamilton.

  1. 1. Lärares syn på arbete med språkpolicy och transspråkande arbetssätt

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

    Författare :Martina Hamilton; [2021]
    Nyckelord :Språkpolicy; språkutvecklande arbetssätt; flerspråkighet; modersmål; transspråkande; identitetsutvecklande;

    Sammanfattning : Sammandrag Syftet med uppsatsen var att undersöka om en implementerad språkpolicy påverkar lärares arbetssätt och bidrar till förändrade resultat på gruppnivå, vilket genomfördes i form av en fallstudie med hjälp av en kombination av strukturerade och semistrukturerade intervjufrågor. Detta kompletterades med en webbaserad enkät som gav ett bredare underlag, och stärkte studiens validitet. LÄS MER