Sökning: "Martina Holst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Holst.

  1. 1. Ge egenvårdsråd till föräldrar : En intervjustudie om distriktssköterskors erfarenheter i telefonrådgivning

    Magister-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

    Författare :Martina Holst; Jenny Ankarstrand; [2021]
    Nyckelord :Communication; Community Health Centres; Orem; Telephone counselling; Qualitative Content Analysis; Kommunikation; Kvalitativ innehållsanalys; Orem; Telefonrådgivning; Vårdcentral;

    Sammanfattning : Bakgrund: Av alla telefonsamtal från föräldrar till vårdcentralen får hälften av dessa egenvårdsråd till sina barn, vilket kan främja hälsa, förhindra och förebygga sjukdom. Om förmågan till egenvård sviktar hos föräldrarna har distriktssköterskorna en viktig roll i att stötta och undervisa. LÄS MER