Sökning: "Martina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Martina Johansson.

 1. 1. Mötet i hallen – ur ett jämlikhetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Jönsson; Martina Johansson; [2018]
  Nyckelord :Jämlikhet; likvärdighet; relation; möte; förskolans hall;

  Sammanfattning : Studien utgår från ett projekt som initierats av en förskola där vi som examensarbetesskribenter har haft som uppgift att titta på pedagogernas roll ur ett utomstående perspektiv. Det relationella perspektivet har fått en betydande roll genom hela studien då just mötet mellan pedagog och barn varit i fokus. LÄS MER

 2. 2. "Det är vår skyldighet" : En kvalitativ studie om hur mentorer i skolor får ta del av och handskas med elever som har föräldrar med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Martina Karlsson; Linn Johansson; [2018]
  Nyckelord :Missbruk; skola; samverkan; socialtjänst;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur mentorer i skolan får kännedom om att elever har en eller flera föräldrar som missbrukar, hur arbetet med dessa elever ser ut samt hur samverkan med andra instanser fungerar. Datainsamling skedde i form av semistruktuerade intervjuer med fem stycken mentorer på olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Energi‐ och miljöoptimering av  Lurbo ridanläggning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martina Johansson; Ylva Bellander; Isabelle Björklund; Julia Dahlström; Lisa Selin; Emma Larsson; [2018]
  Nyckelord :Solceller; ridanläggning; dagvattenhantering; gödselhantering;

  Sammanfattning : Målsättningen med projektet var att miljö- och energioptimera Lurbo ridanläggning med avseende på deras egna miljömål som innebär att de siktar mot att bli den miljövänligaste ridanläggningen i Sverige. Det som har tagits i beaktande är solenergi, gödsel- och dagvattenhantering. LÄS MER

 4. 4. Värdeåterföring genom medfinansieringsersättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Clara Särnbratt; Martina Johansson; [2018]
  Nyckelord :medfinansieringsersättning; värdeåterföring; exploateringsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since 2009 Swedish municipalities can contribute economically to infrastructural projects conducted by the national government. To better enable municipalities to fund state projects the act of co-financial reimbursement was passed in April of 2017. LÄS MER

 5. 5. Effektiva arbetsmöten ur ett informationslogistiskt perspektiv : En fallstudie om hur mötesuppbyggnad, informationsöverföring och mötesöverflöd påverkar effektiviteten vid arbetsmöten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martina Johansson; Elinor Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik; arbetsmöten; mötesuppbyggnad; informationsöverföring; mötesöverflöd;

  Sammanfattning : Today's information society has resulted in escalated information flows within organizations, which results in increasing need for achieving efficiency and flexibility in work meetings. 25% of organizations' resources are placed in work meetings, work meetings that are often inefficient and resulting in undesirable results. LÄS MER