Sökning: "Martina Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Martina Larsson.

 1. 1. Energi‐ och miljöoptimering av  Lurbo ridanläggning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martina Johansson; Ylva Bellander; Isabelle Björklund; Julia Dahlström; Lisa Selin; Emma Larsson; [2018]
  Nyckelord :Solceller; ridanläggning; dagvattenhantering; gödselhantering;

  Sammanfattning : Målsättningen med projektet var att miljö- och energioptimera Lurbo ridanläggning med avseende på deras egna miljömål som innebär att de siktar mot att bli den miljövänligaste ridanläggningen i Sverige. Det som har tagits i beaktande är solenergi, gödsel- och dagvattenhantering. LÄS MER

 2. 2. Är jag mitt missbruk? : patienters upplevelse av mötet med sjukvårdspersonal inom somatisk vård

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Nina Green; Martina Larsson; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; möte; patienter; sjukvårdspersonal; somatisk vård; substansbrukssyndrom; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter med substansbrukssyndrom lever ett utsatt och farofyllt liv, där de löper stor risk att drabbas av allvarliga sjukdomar som kan förvärras vid utebliven behandling. 2017 rapporterades det klagomål om ökade brister i bemötandet hos sjukvårdspersonal, främst inom somatiken. LÄS MER

 3. 3. Mellanmänsklig tillit, välfärdsregimer och upplevd kollektiv diskriminering : En kvantitativ studie om tillit mellan människor och upplevd kollektiv diskriminering i olika välfärdsregimer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Elis Carlberg Larsson; Martina Fischer; [2017]
  Nyckelord :Mellanmänsklig tillit; välfärdsregimer; upplevd kollektiv diskriminering; Rothstein; Esping-Andersen;

  Sammanfattning : Ett av de mest grundläggande fundamenten för att ett samhälle ska fungera friktionsfritt är att människor känner tillit. För att ett samhälle ska vara välmående behöver människor känna tillit både till samhällets institutioner och tillit till andra människor i allmänhet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Martina Larsson; Julia Sundman; [2017]
  Nyckelord :Barn; palliativ; vård i livets slutskede; sjuksköterska; upplevelse; omvårdnad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Palliativ vård som berör barn innebär många påfrestningar. Sjukdom och död som drabbar ett barn står i direkt kontrast till de förväntningar om en ljus och lång framtid som anknyts med barn- och ungdomstiden. Palliativ vård syftar till att dölja eller lindra symtom av sjukdom. LÄS MER

 5. 5. Det är väldigt långt när det är bråttom : Anestesisjuksköterskans upplevelser av att vårda en kritiskt sjuk patient under transport

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Martina Larsson; Mia Svensson; [2017]
  Nyckelord :intrahospitala transporter; kritiskt sjuka patienter; vårdande; anestesisjuksköterskor; upplevelser; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Transport av kritiskt sjuka patienter inom sjukhus innebär risker för patienten. Dessa risker är bland annat påverkan på cirkulation och syresättning. Det finns även rapporter om problem med övervakningsutrustning. Anestesisjuksköterskor arbetar under hälso- och sjukvårdslagen och ska bedriva patientsäker vård. LÄS MER