Sökning: "Martina Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Martina Nilsson.

 1. 1. Kvinnors hälsa efter sexuella övergrepp : - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elina Jigered; Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sexual abuse; physical and psychological health; experiences; women; Sexuella övergrepp; fysisk och psykisk hälsa; upplevelser; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla har rätt till att bestämma över sin egen kropp och sin sexuella hälsa. Likväl utsätts kvinnor världen över för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan användas som ett vapen för att begränsa kvinnans egna val och hennes liv. LÄS MER

 2. 2. Böndernas nya värld : en uppföljande studie av tre gårdar i jordbrukets omvandling 1981–2019

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :jordbruk; bonde; livsform; nyliberalism; dispossession; förändring;

  Sammanfattning : Åren 1981–2 genomfördes en samtidsdokumentation av jordbruket på tre gårdar i Uppland. I den här uppsatsen återkommer jag till dessa tre med en vilja att förstå hur jordbrukets strukturrationalisering i den nyliberala eran påverkar livet på den individuella gården. LÄS MER

 3. 3. RELATIONEN MELLAN SJÄLVBILD OCH INTERNALISERAD OCH EXTERNALISERAD PROBLEMATIK I EN KLINISK UNGDOMSPOPULATION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Martina Nilsson; Ulrika Stenhamre; [2018]
  Nyckelord :self-concept; SASB; internalized problem behavior; externalized problem behavior; SDQ; adolescence; självbild; SASB; internaliserad problematik; externaliserad problematik; problembeteenden; SDQ; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna studie har, genom en tvärsektionell design, undersökt relationen mellan positiv och negativ självbild och fyra aspekter av internaliserad och externaliserad problematik. Självskattningsinstrumenten Structural Analysis of Social Behavior och Strengths and Difficulties Questionnaire har fyllts i av en klinisk grupp bestående av 327 ungdomar i åldrarna 12 - 19 år. LÄS MER

 4. 4. Effekter på sinnesstämning och tankeinnehåll vid inducering av analytiskt och upplevelsebaserat självfokus hos patienter med klinisk hälsoångest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Martina Vörös; Christina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Health Anxiety; Hypochondria; Self-focus; Analytical; Experiential; Cognitions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsoångest är en diagnos som innebär att individen har en stark oro för att drabbas av eller redan vara drabbad av en allvarlig sjukdom. Rädslan grundar sig i feltolkningar, vanligtvis katastrofiering, av kroppsliga symptom. LÄS MER

 5. 5. Socionomer är en tillgång till polismyndigheten : En kvalitativ studie om socionomers upplevelser av att arbeta som civila utredare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Martina Nilsson; Malin Mörk; [2017]
  Nyckelord :civila utredare; polismyndigheten; socionomer; samverkan; handlingsutrymme; normer; tillskrivningar.;

  Sammanfattning : Civila utredare är en yrkesgrupp som i Sverige har fördubblats i antalet anställda sedan 2011. Det verkar finnas betydande utmaningar för att socionomer som civila utredare skall ses som fullt integrerade medlemmar inom polismyndigheten. Detta på grund av att socionomer arbetar som en minoritet inom ett yrke dominerat av poliser. LÄS MER