Sökning: "Martina Samuelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Martina Samuelsson.

 1. 1. Hur ser skrivundervisningen ut i skolan? : Att undervisa i skrivandet för hand med digitaliseringen på ingång

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Martina Samuelsson; [2018]
  Nyckelord :Skrivundervisning; progression; digitalisering; skriva; writing; digitizing; F-6;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på lärarens perspektiv på digitalisering och hur viktigt de anser att det är att eleverna kan skriva för hand. Genom sju intervjuer har svar från lärare i årskurserna F-6 samlats in och sammanställts. LÄS MER

 2. 2. Skriva för hand eller på dator? : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Martina Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :Handwriting; skriva för hand; inlärning; dator; penna; hjälpmedel; klassrum; lärmiljö; minnet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka för- och nackdelar mellan att skriva för hand och på dator. Metoden som har använts är en systematisk litteraturstudie där både svensk och utländsk forskning har tillämpats för att få en djupare förståelse. LÄS MER

 3. 3. Att vårda vid livets slutskede : Sjuksköterskors erfarenheter av passiv eutanasi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Tom Evertsson; Annie Niklasson; Martina Samuelsson; [2015]
  Nyckelord :Passive euthanasia; nurse; end-of-life care; dignified death; Passiv eutanasi; sjuksköterska; vård vid livets slutskede; värdigt avslut;

  Sammanfattning : Bakgrund: Passiveutanasi innebär ett undanhållande eller tillbakadragande av livsuppehållande behandling och är både lagligt och etiskt godkänt i de flesta länder. Sjuksköterskan spelar en stor och avgörande roll vid passiv eutanasi då hen har en viktig roll gällande vårdandet av personer i livets slutskede och för att ge stöd och tröst åt deras anhöriga. LÄS MER