Sökning: "Martina Stark"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Martina Stark.

 1. 1. Effekter på sinnesstämning och tankeinnehåll vid inducering av analytiskt och upplevelsebaserat självfokus hos patienter med klinisk hälsoångest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Martina Vörös; Christina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Health Anxiety; Hypochondria; Self-focus; Analytical; Experiential; Cognitions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsoångest är en diagnos som innebär att individen har en stark oro för att drabbas av eller redan vara drabbad av en allvarlig sjukdom. Rädslan grundar sig i feltolkningar, vanligtvis katastrofiering, av kroppsliga symptom. LÄS MER

 2. 2. ”Det är hög tid att börja svina” : En komparativ analys av den kvinnliga grotesken i Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) och Martina Montelius Oscar Levertins vänner (2015)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Lova Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Thorvall; Montelius; Oscar Levertins vänner; Det mest förbjudna; den kvinnliga grotesken; grotesk; kropp; skrattkultur; kvinnlighet; sexualitet; queer; skratt; spektakel;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks likheter och skillnader mellan huvudkaraktärerna i Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna (1976) och Martina Montelius Oscar Levertins vänner (2015) utifrån figurationen av den kvinnliga grotesken. Den kvinnliga grotesken är hon som gör ett spektakel av sig själv och omkullkastar hierarkierna genom att inte bete sig enligt den normativa kvinnorollen – hon är en emancipatorisk figuration som har möjlighet att trotsa rådande maktordningar. LÄS MER

 3. 3. Armlängdsprincipen - OECD:s riktlinjer och dess ställning som tolkningsmedel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Martina Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; Internprissättning; Armlängdsprincipen; BEPS; OECD:s TPG; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay has been to examine if the arm´s length principles has changed and which position the OECD guidelines has in the application of 14 kap. 19 § IL. LÄS MER

 4. 4. Avfallsmängder : En studie om varför den genererande vikten avfall skiljer sig ifrån den förväntade vikten inom distrikt C i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johanna Andersson; Terese Bergenstråle; Emil Andersson Cada; Martina Fastlund; David Johansson; Jonathan Sigvant; [2016]
  Nyckelord :Avfallsdensitet; plockanalys; avfallshantering; avfallsgenerering; verksamhetsavfall;

  Sammanfattning : I detta projekt har en undersökning gjorts om varför den teoretiskt beräknade vikten avfall skiljer sig från den vikt som faktiskt samlats in. Det har gjorts på uppdrag av Uppsala Vatten och Avfall AB med fokus på distrikt C i Uppsala kommun. LÄS MER

 5. 5. Bristen på kvinnliga medarbetare inom brandmansyrket-Räddningstjänsten Dala Mitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Martina Lindqvist; Jennifer Magnusson; [2015]
  Nyckelord :räddningstjänst; rekrytering; jämställdhet; genus; diskriminering.;

  Sammanfattning : Jämställdhet upplevs bland Räddningstjänsten Dala Mitts medarbetare vara av storbetydelse och det finns en stark önskan om att få in fler kvinnliga medarbetare.Trots detta har Räddningstjänsten Dala Mitt idag inte en enda heltidsbrandmansom är kvinna. LÄS MER