Sökning: "Martina Stolt-Eriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Stolt-Eriksson.

  1. 1. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
    Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

    Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER