Sökning: "Martina Tykesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Tykesson.

  1. 1. Livet efter en hjärtinfarkt - En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

    Författare :Nora Tinteanu; Martina Tykesson; [2015]
    Nyckelord :hantering; hjärtinfarkt; livskvalitet; omvårdnad; stöd; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige, även om dödligheten minskat kraftigt de senaste årtiondena. Både ålder för insjuknande och antalet dödfall har sjunkit successivt genom åren. LÄS MER