Sökning: "Martina Wihäll"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Wihäll.

  1. 1. Vad är värdet på trygghet, träd och tillhörighet?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

    Författare :Martina Wihäll; [2019-08-02]
    Nyckelord :Folkhälsa; Kommunal planering; Hälsosam stadsutveckling; Fysisk planering; Hållbar stadsutveckling; Social hållbarhet;

    Sammanfattning : Denna studie baserar sig på resultat från semistrukturerade intervjuer genomförda på sex förvaltningar med ansvar för fysisk planering i Göteborgs Stad. Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur planerare i Göteborgs stad förstår och använder folkhälsa inom fysisk planering. LÄS MER