Sökning: "Martina Yousif"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Martina Yousif.

  1. 1. "Högläsning - det går inte att klara sig utan." : en kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring högläsning och språkutveckling

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Emelie Rosengren; Martina Yousif; [2022]
    Nyckelord :högläsning; språkutveckling; dialogic book reading; dialogisk läsning; sociokulturellt perspektiv; stöttningsstrategier;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar förskollärare har kring högläsning och de frågeställningar som kommer att besvaras är; hur planerar förskollärare för högläsning, vilka eventuella utmaningar ser förskollärare med högläsning och vilka metoder använder sig förskollärare av för att göra högläsningen språkutvecklande. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där sex semistrukturerade intervjuer genomförts som sedan transkriberats, kodats och genomgått en tematisk analys för att strukturera resultaten. LÄS MER