Sökning: "Marwa Alhemedawi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Marwa Alhemedawi.

  1. 1. Anhörigas erfarenheter av att leva nära en person med demenssjukdom: En allmän litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Cecilia Afram; Marwa Alhemedawi; [2023]
    Nyckelord :Anhöriga; demens; erfarenheter och vårda hemma;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar 20000–25000 människor i någon form av demenssjukdom varje år och ungefär lika många där. 150 000 personer lever idag med demenssjukdom i Sverige och av de bor cirka 60% i egen bostad. Demens är en sjukdom som inte drabbar den som är sjuk, utan de anhöriga i personens närhet också drabbas. LÄS MER